Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Synsel Techniek BV

Artikel 1. DEFINITIES

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, al dan niet in meer- c.q. enkelvoud vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen in deze algemene voorwaarden niet anders voortvloeit:

A. Synsel Techniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Synsel Techniek BV gevestigd aan de Laan van de Dierenriem 26 te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71300163;

B. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf dan wel de rechtspersoon met wie Synsel Techniek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;

C. kandidaat: de natuurlijke persoon die bij Synsel Techniek wordt of is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van Synsel Techniek;

D. gedetacheerde: de kandidaat die in het kader van een detacheringsovereenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;

E. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Synsel Techniek;

F. zoekopdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtgever aan Synsel Techniek de opdracht heeft verstrekt tot het zoeken, voordragen of voorstellen van kandidaten in het kader van detachering. Het doel van de zoekopdracht is de totstandkoming van een detacheringsovereenkomst;

G. gelieerde onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de opdrachtgever, alsmede andere partijen met wie de opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan dan wel met wie de opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt;

H. detacheringsovereenkomst: de overeenkomst waarbij een gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

I. schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Synsel Techniek, waaronder, het al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, het informeren van de opdrachtgever over een kandidaat, de zoekopdrachten en overeenkomsten.

 • 2.2. Indien de opdrachtgever eenmaal een zoekopdracht aan Synsel Techniek heeft verstrekt dan wel een overeenkomst met Synsel Techniek is aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op latere zoekopdrachten en latere overeenkomsten zonder dat Synsel Techniek gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.

 • 2.3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 2.4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Synsel Techniek vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 • 2.6. Indien Synsel Techniek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Synsel Techniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 • 2.7. Synsel Techniek heeft het recht deze algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. AANBOD EN PRIJZEN

 • 3.1. Elk aanbod van Synsel Techniek is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 • 3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Synsel Techniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 • 3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van Synsel Techniek binden Synsel Techniek niet.

 • 3.4. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.

 • 3.5. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen, wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving en jurisprudentie (bijvoorbeeld over structurele toeslaguren), zoals stijging van premies en van de inlenersbeloning, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de overeenkomst. Synsel Techniek zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. Synsel Techniek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • 4.1. De dienstverlening van Synsel Techniek bestaat uit het zoeken, voordragen en voorstellen van kandidaten met als doel het tot stand komen van een detacheringsovereenkomst.

 • 4.2. Synsel Techniek verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap de overeenkomst uit te voeren.

 • 4.3. Het is Synsel Techniek te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een zoekopdracht derden in te schakelen.

 • 4.4. Synsel Techniek garandeert niet dat de gedetacheerde voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

 • 4.5. De gedetacheerde voert de werkzaamheden uit die partijen zijn overeengekomen. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de gedetacheerde andere werkzaamheden te laten uitvoeren indien Synsel Techniek daarmee uitdrukkelijk vooraf akkoord is gegaan.

Artikel 5. DETACHERING

 • 5.1. Een detacheringsovereenkomst strekt tot de terbeschikkingstelling van de betreffende gedetacheerde aan de opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

 • 5.2. Teneinde kandidaten op detacheringsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen, is Synsel Techniek een samenwerkingsverband aangegaan met Backofficebureau, onderdeel van P-Services HR Group. Backofficebureau verzorgt als servicepartner van Synsel Techniek het salaris, contractbeheer en de verzuimbegeleiding van gedetacheerden. De opdrachtgever stemt er met het aangaan van de detacheringsovereenkomst mee in dat Backofficebureau als zodanig jegens de opdrachtgever optreedt. Middels het invullen en ondertekenen van het “Overeenkomst van opdracht” gaat de opdrachtgever tevens een overeenkomst aan met Backofficebureau.

 • 5.3. De tussen de opdrachtgever en Synsel Techniek overeengekomen beloningsafspraken en looptijd van de detacheringsovereenkomst worden door Synsel Techniek aan de opdrachtgever middels een schriftelijke inleenovereenkomst bevestigd. Hetgeen in die inleenovereenkomst is vermeld, is, behoudens tegenbewijs, conform de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Backofficebureau, met dien verstande dat de opdrachtgever en Backofficebureau ter zake aanvullende afspraken overeenkomen. Van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Backofficebureau maken voorts onder meer deel uit de regels omtrent het indienen van de tijdverantwoording en de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde. De “Algemene voorwaarden Backofficebureau” zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden op de detacheringsovereenkomst van toepassing. Mocht strijdigheid bestaan tussen een toepasselijk contractueel beding overeengekomen tussen Backofficebureau en de opdrachtgever enerzijds, en Synsel Techniek en de opdrachtgever anderzijds, dan prevaleren de tussen Synsel Techniek en de opdrachtgever overeengekomen bedingen. De opdrachtgever vrijwaart Synsel Techniek van aanspraken uit overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Backofficebureau.

Artikel 6. LOOPTIJD VAN DE DETACHERINGSOVEREENKOMST

 • 6.1. De looptijd van de detacheringsovereenkomst komen partijen schriftelijk overeen.

 • 6.2. Het is de opdrachtgever toegestaan de detacheringsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Bij tussentijdse opzegging na de proeftijd geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

 • 6.3. Indien de opdrachtgever de detacheringsovereenkomst na het einde van de looptijd dan wel nadat de gedetacheerde meer dan 1.700 uur op basis van de detacheringsovereenkomst voor de opdrachtgever heeft gewerkt niet opzegt, dan loopt de detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd door. De voor onbepaalde tijd verlengde detacheringovereenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

 • 6.4. De detacheringsovereenkomst eindigt in elk geval van rechtswege indien de overeenkomst tussen Backofficebureau en de opdrachtgever is geëindigd door volbrenging daarvan, dan wel door opzegging, ontbinding of op welke andere grond dan ook.

Artikel 7. RELATIEBEDING

 • 7.1. Het is de opdrachtgever en de gelieerde ondernemingen niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat een kandidaat door Synsel Techniek is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de opdrachtgever, deze kandidaat in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan Synsel Techniek voor zich laten werken. Indien de opdrachtgever of een gelieerde onderneming binnen de termijn genoemd in dit artikel met een kandidaat een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan of de kandidaat op andere grond, bijvoorbeeld op basis van een opdrachtovereenkomst of via tussenkomst van een derde, voor zich wenst te laten werken, dan dient de opdrachtgever voor deze tewerkstelling toestemming te vragen aan Synsel Techniek en zullen partijen met elkaar in overleg treden om de vaste vergoeding, die de opdrachtgever daarvoor aan Synsel Techniek verschuldigd is, vast te stellen. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 20.000,-. Worden partijen het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan blijft de eerste zin van dit artikel van kracht en mag de kandidaat geen werkzaamheden voor de opdrachtgever uitvoeren gedurende de hierboven genoemde periode.

 • 7.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door Synsel Techniek voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synsel Techniek aan een derde (waaronder mede begrepen aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen) bekend te maken.

 • 7.3. Het is de opdrachtgever en gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende de detacheringsovereenkomst de gedetacheerde in dienst te nemen of op andere grond, bijvoorbeeld op basis van een opdrachtovereenkomst of via tussenkomst van een derde, voor zich te laten werken.

 • 7.4. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met artikel 7.2 of met artikel 7.3, dan is de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Synsel Techniek verschuldigd van € 20.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Synsel Techniek de werkelijk door de overtreding van de opdrachtgever geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 • 7.5. Het is de opdrachtgever en gelieerde ondernemingen niet toegestaan de gedetacheerde in dienst te nemen of op andere grond, bijvoorbeeld op basis van een opdrachtovereenkomst of via tussenkomst van een derde, voor zich te laten werken indien de detacheringsovereenkomst is geëindigd en de gedetacheerde nog geen 1.700 uur op basis van de detacheringsovereenkomst werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft uitgevoerd, zonder daarvoor een redelijke vergoeding aan Synsel Techniek te betalen. Deze redelijke vergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 20.000,-.

Artikel 8. Afwijkende declarabele uren

 • 8.1. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van het minimaal aantal declarabele uren van 1.700 zoals genoemd in artikel 6.2, 6.3 en 7.5 van deze algemene voorwaarden. Indien partijen hiervan afwijken, dan blijven de artikelen 6.2, 6.3 en 7.5 van toepassing en dient in deze artikelen onder “1.700 uur” te worden verstaan het minimaal aantal declarabele uren dat partijen zijn overeengekomen (in de overeenkomst aangeduid als “de detacheringstermijn”).

Artikel 9. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 • 9.1. De opdrachtgever is verplicht al zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

 • 9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de kandidaat.

 • 9.3. De opdrachtgever is verplicht Synsel Techniek te informeren over de werksituatie van de kandidaat en dient een VGM formulier in te vullen, zodat Synsel Techniek aan zijn doorgeleidingsplicht kan voldoen.

 • 9.4. De opdrachtgever vrijwaart Synsel Techniek voor eventuele aanspraken van derden en van de gedetacheerde, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 • 9.5. De opdrachtgever is gehouden Synsel Techniek onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 • 9.6. De opdrachtgever is verplicht Synsel Techniek te informeren over de van toepassing zijnde inlenersbeloning.

 • 9.7. De gedetacheerde werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Derhalve ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden volledig bij de opdrachtgever.

 • 9.8. De opdrachtgever zal Synsel Techniek steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens, zoals een wijziging van (post)adres, e-mailadres of telefoonnummer.

 • 9.9. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Synsel Techniek die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt of onrechtmatig jegens Synsel Techniek handelt, dan is Synsel Techniek gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden en dient de opdrachtgever alle schade aan Synsel Techniek te vergoeden die Synsel Techniek daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

 • 10.1. Synsel Techniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

A. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;

B. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

 • 10.2. Synsel Techniek is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder, doch niet uitsluitend, schade die de gedetacheerde dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden en verzekeraars, lijden in verband met de uitoefening van de werkzaamheden van de gedetacheerde, waaronder tevens begrepen schade ontstaan tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de gedetacheerde komt.

 • 10.3. Synsel Techniek is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook en uit welke hoofde dan ook ontstaan, die de gedetacheerde door diens handelen of nalaten berokkent aan de opdrachtgever of derden.

 • 10.4. Synsel Techniek draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door gedetacheerde die de opdrachtgever of derden binden.

 • 10.5. Synsel Techniek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 • 10.6. Synsel Techniek is niet aansprakelijk voor schade, waaronder opgelegde boetes, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.

 • 10.7. Synsel Techniek staat niet in voor de juistheid van de door de gedetacheerde verstrekte gegevens. Synsel Techniek is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de gedetacheerde aan Synsel Techniek en/of aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 • 10.8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde kandidaat. Synsel Techniek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een kandidaat zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt.

 • 10.9. Synsel Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade, arbeidskosten, reputatieschade, opgelegde boetes en overige gevolgschade.

 • 10.10. Indien Synsel Techniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Synsel Techniek beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Synsel Techniek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Synsel Techniek beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de werkzaamheden van Synsel Techniek waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum tot de betaalde vergoeding voor 3 maanden.

 • 10.11. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Synsel Techniek. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 11. OVERMACHT

 • 11.1. Synsel Techniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen en andere natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of familieomstandigheden van de gedetacheerde; belemmeringen in het vervoer; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; diefstal; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • 11.2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 • 11.3. Indien Synsel Techniek ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Synsel Techniek gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de zoekopdracht of overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 12. BETALING

 • 12.1. Ter zake een detacheringsovereenkomst geschiedt facturering aan de opdrachtgever door Backofficebureau.

 • 12.2. Indien de opdrachtgever direct door Synsel Techniek wordt gefactureerd, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 • 12.3. Indien een factuur van Synsel Techniek niet binnen de toepasselijke betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als een volledige maand wordt aangemerkt.

 • 12.4. Reclames omtrent enige factuur van Synsel Techniek dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Synsel Techniek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake nog te reclameren is komen te vervallen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.

 • 12.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever aan Synsel Techniek verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • 13.1. Alle vorderingen van Synsel Techniek op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

A. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard;

B. enig beslag is gelegd op de goederen van de opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na de beslaglegging is opgeheven;

C. de opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de zoekopdracht en/of overeenkomst;

D. de onderneming van de opdrachtgever wordt gestaakt, ontbonden, verkocht of geliquideerd.

 • 13.2. Indien zich een geval als bedoel in lid 1 voordoet, is Synsel Techniek gerechtigd om, onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten en zonder nadere ingebrekestelling, middels een buitengerechtelijke verklaring en zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden:

A. de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten;

B. de zoekopdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

C. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een zoekopdracht of overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever te verkrijgen.

 • 13.3. De opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Synsel Techniek in staat te stellen om zijn rechten uit de overeenkomst of zoekopdracht uit te oefenen.

 • 13.4. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst of zoekopdracht, dan wel tussentijdse beëindiging van de zoekopdracht of overeenkomst door de opdrachtgever, laat het recht van Synsel Techniek op vergoeding van de schade die hij dientengevolge lijdt, onverlet. Synsel Techniek zal jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade voor de opdrachtgever ontstaan in verband met opschorting en ontbinding van de zoekopdracht of overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 14. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 • 14.1. Alle informatie van welke aard dan ook die door Synsel Techniek in het kader van onderhandelingen, een zoekopdracht of overeenkomst aan de opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.

 • 14.2. Indien de onderhandelingen tussen partijen niet resulteren in een zoekopdracht of overeenkomst, dan zal de opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door Synsel Techniek verstrekte informatie van welke aard dan ook. De opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Synsel Techniek aangeleverde informatie van welke aard dan ook. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Synsel Techniek alle informatie en alle gegevensdragers aan Synsel Techniek te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.

 • 14.3. De opdrachtgever is gehouden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Synsel Techniek, in het kader van zijn dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens. Middels een duidelijk omschreven privacy beleid stelt de opdrachtgever de gedetacheerde op de hoogte van de wijze waarop de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en op de rechten van de gedetacheerde ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

 • 14.4. De opdrachtgever vrijwaart Synsel Techniek voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

 • 15.1. Op elk aanbod van Synsel Techniek en op alle zoekopdrachten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 • 15.2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 • 15.3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Synsel Techniek wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.